Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

De onderstaande met hoofdletter geschreven begrippen hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht / Overeenkomst. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;

2. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

3. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

5. Opdrachtnemer: het kantoor voor zover dat de Opdracht heeft aanvaard en dat handelt onder de (handels)naam Focus on Work, KvK-nr. 30190247. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

6. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Waar in deze algemene voorwaarden een vormvereiste van schriftelijkheid gehanteerd wordt, is communicatie per e-mail steeds daaronder begrepen, tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt aangegeven of partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging, dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

7. Indien Opdrachtnemer zelf (op één of meer onderdelen) van deze algemene voorwaarden afwijkt, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, kunnen daaraan door Opdrachtgever geen rechten en/of gevolgen worden ontleend ter zake van de toepasselijkheid in het algemeen en/of in een ander (al dan niet toekomstig) geval.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

1. Alle aanbiedingen/offertes van de zijde van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Opdrachtnemer. Voor zover Opdrachtnemer nog geen feitelijke uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven, kan die aanvaarding uitsluitend blijken uit een schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer dat deze de Opdracht heeft aanvaard; op dit contractuele vormvereiste voor de aanvaarding kan uitsluitend Opdrachtnemer zich beroepen.

2. Als datum van totstandkoming / ingang van de Overeenkomst geldt de datum genoemd in de (schriftelijke) bevestiging door Opdrachtnemer. Op eventuele aanvullende c.q. andersluidende afspraken die nadien tot stand komen, kan Opdrachtgever uitsluitend een beroep doen voor zover Opdrachtnemer die schriftelijk heef bevestigd.

3. Opdrachtnemer blijft te allen tijde gerechtigd, ook indien Opdrachtnemer ter zake (reeds) een offerte heeft gedaan, om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren.

4. De prijzen in aanbiedingen/offertes van Opdrachtnemer zijn steeds exclusief Btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzendkosten (portokosten) en administratiekosten, één en ander tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 4. GEGEVENSVERSTREKKING DOOR OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.

3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

5. In geval van elektronische verzending van informatie - waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, (financiële) rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan; gedurende die opschorting is Opdrachtnemer niet gehouden tot het (doen) uitvoeren van welke werkzaamheid dan ook ten behoeve van Opdrachtgever, aldus noch tot het sauveren van termijnen, noch tot het (doen) uitvoeren van welke andere werkzaamheid dan ook.

Artikel 5. UITVOERING OPDRACHT / OVEREENKOMST

1. Opdrachtnemer spant zich in de Opdracht / Overeenkomst als goed opdrachtnemer uit te voeren. Opdrachtnemer neemt daarbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door wie, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers; verwezen wordt naar art. 1 sub e van deze algemene voorwaarden.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen (externe) derde, tegen hetzelfde loon/tarief als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen, en is bevoegd een beperking van aansprakelijkheid van derden te accepteren in naam van Opdrachtgever.

Artikel. 6. WET- EN REGELGEVING

1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer:

a. in wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
c. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.

3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

4. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 7. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 8. OVERMACHT

1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 9. HONORARIUM EN (BIJKOMENDE) KOSTEN

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere betalingsgrondslag zijn overeengekomen, bijvoorbeeld een vaste prijs (fixed fee) voor de door Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden, worden de door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten; gedurende die opschorting is Opdrachtnemer niet gehouden tot het (doen) uitvoeren van welke werkzaamheid dan ook ten behoeve van Opdrachtgever, aldus noch tot het sauveren van termijnen, noch tot het (doen) uitvoeren van welke andere werkzaamheid dan ook.

4. Voor zover de Opdracht / Overeenkomst althans de uitvoering daarvan zich uitstrekt over een periode van meer dan twaalf maanden, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen uurtarief eenmaal per twaalf maanden, en alsdan steeds met ingang van 1 januari, aan te passen met een maximale stijging van 6%, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

Artikel 10. BETALING, VERTRAGINGSRENTE EN BUITENGERECHTELIJKE EN GERECHTELIJKE (INCASSO)KOSTEN

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of Opdrachtnemer, blijkens de op de factuur vermelde betalingstermijn, aan Opdrachtgever een langere termijn gunt. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. Betaling dient te geschieden op de door Opdrachtnemer op de factuur aangegeven wijze en steeds onder vermelding van het factuurnummer.

2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, aldus zonder dat daarvoor enige aanzegging is vereist, en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van álle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, zulks met een forfaitair minimum aan administratie- en herinneringskosten van € 40,-- exclusief 21% Btw (aldus ook zonder dat de incasso reeds uit handen is gegeven aan een externe partij). Deze vergoeding van de gemaakte (incasso) kosten beperkt zich aldus uitdrukkelijk niét tot de (forfaitaire) kostenveroordeling(en) die rechters gewoon zijn te hanteren.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

5. Als Opdrachtgever nalaat een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar; gedurende de opschorting is Opdrachtnemer niet gehouden tot het (doen) uitvoeren van welke werkzaamheid dan ook ten behoeve van Opdrachtgever, aldus noch tot het sauveren van termijnen, noch tot het (doen) uitvoeren van welke andere werkzaamheid dan ook.

6. Als de financiële positie of het (in het verleden geëtaleerde) betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11. UITVOERINGSTERMIJN(EN) EN (TUSSENTIJDSE) WIJZIGING OVEREENKOMST

1. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen is.

2. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen c.q. aanpassingen van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, dan is Opdrachtnemer (eenzijdig) daartoe gerechtigd.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder  wordt mede begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal één (1) maal het honorarium over de - tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) - verrichte Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Opdracht. Indien uitvoering van de Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan zes (6) maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één (1) maal het honorarium over de in het kader van de Opdracht in de laatste de zes (6) maanden verrichte Werkzaamheden. 

4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, waaronder begrepen hulppersonen en door Opdrachtnemer ingeschakelde sub-contractanten (onder-aanneming).

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor disfunctioneren c.q. onvoldoende functioneren van personen die – op basis van detachering of anderszins – via Opdrachtnemer (tijdelijk) geplaatst zijn in het bedrijf van Opdrachtgever.

    7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de door toedoen van Opdrachtnemer ontstane schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

11. Het bepaalde in dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

Artikel 13. (TUSSENTIJDSE) OPZEGGING

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

2. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht, óók als partijen voor de uitvoering van de Opdracht een vaste prijs (fixed fee) zijn overeengekomen; in dit laatste geval wordt bij de begroting van het honorarium het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer in acht genomen en gehanteerd.

3. Als Opdrachtgever degene is die overgaat tot (tussentijdse) opzegging, dan heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan de zijde van Opdrachtnemer ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, alsmede op forfaitaire annuleringskosten van € 100,-- exclusief 21% Btw (ook als Opdrachtnemer nog geen (inhoudelijke) Werkzaamheden heeft verricht), kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming) uitdrukkelijk niét inbegrepen; deze zullen aldus afzonderlijk worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4. Als Opdrachtnemer degene is die overgaat tot (tussentijdse) opzegging, dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever álle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 14. ALGEMEEN OPSCHORTINGSRECHT

1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan; gedurende die opschorting is Opdrachtnemer niet gehouden tot het (doen) uitvoeren van welke werkzaamheid dan ook ten behoeve van Opdrachtgever, aldus noch tot het sauveren van termijnen, noch tot het (doen) uitvoeren van welke andere werkzaamheid dan ook.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 15. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN ELEKTRONISCH DEPONEREN VAN JAARSTUKKEN

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag. Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet/contactformulieren worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, ongeacht de concrete oorzaak van één en ander, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.

3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

5. De data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever.

6. Het bepaalde in artikel 12 is van dienovereenkomstige toepassing.

Artikel 17. OVERIGE BEPALINGEN

1. Als Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde (Medewerkers van Opdrachtnemer daaronder begrepen) op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO- normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

2. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen 7, 9, 10, 12 en 18.

Artikel 18. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is. Opdrachtnemer heeft evenwel het (keuze)recht om dit artikellid buiten toepassing te laten en, met inachtneming van de wet, in een ander arrondissement te procederen.

Artikel 19. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.